Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6055
Title: Chất lượng xuất bản sách giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hiện nay
Authors: Bùi, Kiều Liên
Advisor: Trần, Văn Hải
Keywords: Chất lượng;Xuất bản sách giáo dục;Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nêu một số khái niệm cơ bản về loại sách, vai trò, đặc điểm, tiêu chí đánh giá chất lượng và quy trình xuất bản sách giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh; Khảo sát và đánh giá đúng thực trạng chất lượng xuất bản sách giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh ở Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong giai đoạn hiện nay; Nêu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xuất bản sách giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh ở Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong thời gian tới.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6055
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Bui Kieu Lien.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.