Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6052
Title: Giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên ở đảng bộ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Vũ, Thị Nam Phương
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục lí luận chính trị;Đảng viên;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên ở đảng bộ huyện; Đánh giá đúng thực trạng, rút ra nguyên nhân và kinh nghiệm về giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên ở đảng bộ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội hiện nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên ở đảng bộ huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6052
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu thi nam phuong.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.