Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/595
Title: Vai trò của Hội Phụ nữ cấp cơ sở trong phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Hội phụ nữ;Vai trò;Bạo lực gia đình;Hà Nội;Sóc Sơn
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn luận giải một số vấn đề lí luận và thực tiễn về bạo lực gia đình và vai trò của Hội phụ nữ cấp cơ sở trong phòng, chống bạo lực gia đình; đánh giá thực trạng bạo lực gia đình và thực trạng vai trò của Hội phụ nữ cấp cơ sở trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội; trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Hội phụ nữ cấp cơ sở trong phòng, chống bạo lực gia đình tại Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/595
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Nguyen Thi Huyen Trang.pdf900.3 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.