Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5945
Title: Công tác tham mưu của văn phòng Bộ Nội vụ hiện nay
Authors: Trần, Ngọc Kiên
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Tham mưu;Bộ Nội vụ
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về công tác tham mưu của Văn phòng Bộ; Đánh giá thực trạng công tác tham mưu của Văn phòng Bộ Nội vụ từ năm 2007 đến hết quý I năm 2018, rút ra nguyên nhân và kinh nghiệm; Đề xuất giải pháp thực hiện tốt hơn công tác tham mưu của Văn phòng Bộ Nội vụ nhằm phục vụ tốt hơn sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Nội vụ thời gian tới.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5945
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran ngoc kien.pdf842.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.