Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5928
Title: Công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên ở đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục;Lí luận chính trị;Đảng viên;Nghệ An
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên ở đảng bộ huyện; Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện nay và chỉ ra nguyên nhân; Đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện nay.
Description: 138tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5928
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Ha.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.