Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5926
Title: Cải cách hành chính nhà nước ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Lý
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Cải cách hành chính;Nam Định
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về CCHC nhà nước ở cấp huyện; Khảo sát thực trạng CCHC nhà nước ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hiện nay; Đề xuất giải pháp và kiến nghị tăng cường CCHC nhà nước ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định trong thời gian tới.
Description: 112tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5926
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen thi ly.pdf925.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.