Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5925
Title: Chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ của đảng bộ công an thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Anh
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Bí thư chi bộ;Bộ Công an;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ của Đảng bộ CATP; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ của Đảng bộ CATP Hà Nội hiện nay; Đề xuất phương hướng, một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ của Đảng bộ CATP Hà Nội thời gian tới.
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5925
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen thi hong anh.pdf752.34 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.