Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5913
Title: Chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của đảng bộ công an tỉnh Cao Bằng hiện nay
Authors: Hoàng, Minh Hải
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Giáo dục chính trị;Cán bộ;Chiến sĩ;Cao Bằng
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh; Đánh giá thực trạng, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm vê công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng; Đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an tỉnh Cao Bằng thời gian tới.
Description: 123tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5913
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV HOANG MINH HAI.pdf932.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.