Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5906
Title: Huyện ủy Đan Phượng, thành phố Hà Nội lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Đỗ, Việt Hùng
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo;Đoàn Thanh niên;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đánh giá thực trạng Huyện ủy Đan Phượng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện từ năm 2015 đến nay; chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm từ thực tiễn; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Đan Phượng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5906
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do viet hung.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.