Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5900
Title: Chất lượng đội ngũ đảng viên của đảng bộ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hiện nay
Authors: Cam, Thành Chương
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Đảng viên;Hà Giang
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về chất lượng ĐNĐV của Đảng bộ huyện; Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng ĐNĐV của Đảng bộ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang hiện nay; Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng ĐNĐV của Đảng bộ huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5900
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam thanh chuong.pdf813.64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.