Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/59
Title: Giáo trình tác phẩm báo chí đại cương
Authors: Nguyễn, Thị Thoa
Nguyễn, Thị Hằng Thu
Keywords: Giáo trình;Báo chí;Tác phẩm
Issue Date: 2011
Publisher: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Nội dung giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về tác phẩm báo chí như: khái niệm, chức năng, giá trị sử dụng, vấn đề bản quyền tác phẩm báo chí; các yếu tố cấu thành tác phẩm báo chí như: yếu tố nội dung (đối tượng phản ánh, chi tiết, quan điểm của nhà báo,...), yếu tố hình thức (kết cấu tác phẩm, ngôn ngữ thể hiện, thể loại tác phẩm báo chí); quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí,...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/59
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh tac pham BCDC.pdf29.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.