Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5885
Title: Tổ chức hoạt động truyền thông của tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam - VTVCAB
Authors: Bùi Hồng, Nhung
Advisor: Đinh Thị Thúy, Hằng
Keywords: Truyền thông;Truyền hình cáp;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động truyền thông trong doanh nghiệp, đặc biệt trong cơ quan doanh nghiệp truyền thông. Nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông của Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam trong năm 2018. Xây dựng, đề xuất giải pháp, quy trình nhằm giúp tổ chức hoạt động truyền thông của TCT tốt hơn.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5885
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui Hong Nhung.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.