Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5884
Title: Hoạt động liên kết xuất bản sách ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Thị Thu, Ngân
Advisor: Đường Vinh, Sường
Keywords: Xuất bản;Sách;Việt Nam
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận của việc liên kết xuất bản ở nước ta hiện nay. Làm rõ vị trí, vai trò của hoạt động liên kết xuất bản trong hoạt động xuất bản. Tìm hiểu thực trạng liên kết xuất bản sách ở Việt Nam hiện nay, phân tích mặt mạnh, hạn chế. Đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết xuất bản sách tại Việt Nam những năm tới.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5884
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Vu Thi Thu Ngan.pdf920.82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.