Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5883
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản sách của thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Vũ Đức, Điển
Advisor: Phạm Văn, Thấu
Keywords: Quản lí Nhà nước;Xuất bản;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đốivới hoạt động xuất bản sách; Phân tích thực trạng hoạt động xuất bản sách và quản lý nhà nước đối với hoạtđộng xuất bảnsách của thành phố Hà Nội, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân những hạn chế đó; Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước để phát triển hoạt độngxuất bảnsáchcủa thành phố Hà Nội đến năm 2025.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5883
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV VU DUC DIEN.pdf847.71 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.