Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5881
Title: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Huy, Tiến
Advisor: Nguyễn Văn, Tiêm
Keywords: Đổi mới;Lãnh đạo;Xuất bản
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay; Phân tích làm rõ nội dung các văn bản, quyết định về sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản và sự tác động của các văn bản này đối với hoạt động xuất bản; Đánh giá thực trạng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay; Xây dựng và đề xuất các giải pháp chủ yếu góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản ở nước ta hiện nay.
Description: 138tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5881
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Huy Tien.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.