Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5861
Title: Giáo dục đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tài chính hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Lê Ngọc
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Giáo dục đạo đức;Cán bộ;Công chức;Bộ Tài chính
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận chung về đạo đức công vụ và giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ CBCC cấp Bộ; Khảo sát, phân tích thực trạng giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ CBCC cơ quan BTC; Đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ CBCC cơ quan BTC trong thời gian tới.
Description: 129tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5861
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Le Ngoc.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.