Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5859
Title: Tuyên truyền phòng chống cháy nổ cho các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Hải Sơn
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Tuyên truyền;Phòng chống cháy nổ;Kinh doanh;Dịch vụ;Văn hóa;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận chung về tuyên truyền PCCN cho các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa; Khảo sát làm rõ thực trạngtuyên truyền PCCNcho các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; đưa ra những nhận xét, đánh giá về ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với tuyên truyền PCCN cho các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; Đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường tuyên truyền về PCCN cho các hộ kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 130tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5859
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Hai Son.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.