Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5854
Title: Quản lý báo chí ở tỉnh Bắc Kạn hiện nay
Authors: Trương, Văn Linh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí báo chí;Bắc Kạn
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận hoạt động quản lý báo chí ở nước ta hiện nay; Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động báo chí ở tỉnh Bắc Kạn hiện nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường quản lý hoạt động báo chí của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5854
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Van Linh.pdf986.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.