Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5853
Title: Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Trương, Quốc Chính
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Bảo vệ môi trường;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của lực lượng Công an cấp huyện/quận; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Công an quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội hiện nay; Ba là, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của Công an quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5853
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Truong Quoc Chinh.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.