Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5844
Title: Quản lý hoạt động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ của công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Vân
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Vũ khí;Công an;Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ của Công an cấp huyện/quận; Phân tích đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ của Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hiện nay; Phân tích dự báo và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ của Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội thời gian tới.
Description: 105tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5844
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen thi van.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.