Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5843
Title: Quản lý hoạt động lễ hội truyền thống ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Lễ hội truyền thống;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động lễ hội truyền thống; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động lễ hội truyền thống ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay; Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động lễ hội truyền thống ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Description: 136tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5843
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thuy Hanh.pdf2.84 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.