Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5839
Title: Quản lý trật tự an toàn xã hội của công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Linh Chi
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí;Trật tự xã hội;Công an;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của quản lý TTATXH của lực lượng Công an nói chung, Công an quận Tây Hồ nói riêng; Phân tích đánh giá thực trạng quản lý TTATXH của Công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý TTATXHcủa Công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 102tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5839
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Linh Chi.pdf993.41 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.