Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5835
Title: Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Bá Nhất
Advisor: Lê, Văn Trung
Keywords: Quản lí;Cán bộ công chức;Hà Nội
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về công tác quản lý đội ngũ CBCC cấp xã; Làm rõ những nội dung, phương pháp quản lý đội ngũ CBCC cấp xã; Thống kê số liệu tổng hợp và phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội chỉ ra ưu điểm, những hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm và nguyên nhân của những hạn chế đó; Đề xuất một số phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5835
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen ba nhat.pdf913.73 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.