Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5830
Title: Quản lý đội ngũ công chức ở Thanh tra Chính phủ hiện nay
Authors: Khổng, Thị Thu Trinh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí;Công chức;Thanh tra Chính phủ
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích làm rõ cơ sở lý luận quản lý đội ngũ công chức ở Tranh Tra Chính Phủ hiện nay; Khảo sát, phân tích thực trạng quản lý đội ngũ công chức ở cơ quan Thanh tra Chính phủ ở nước ta hiện nay; Đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ công chức ở cơ quan Thanh tra Chính phủ trong thời gian tới.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5830
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khong thi thu trinh.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.