Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5823
Title: Quản lý cư trú công dân của công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đỗ, Trần Vũ
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí cư trú;Công an;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý cư trú công dân của Công an quận; Khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ rõ ưu, nhược điểm trong quản lý cư trú công dân của Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hiện nay; Đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý cư trú công dân của Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 93tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5823
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do Tran Vu.pdf859.24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.