Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5813
Title: Quản lý hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy của công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Đặng, Minh Ngọc
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Quản lí;Phòng chống tệ nạn;Việt Nam;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy của công an quận; Khảo sát, đánh giá thực trạng, chỉ rõ ưu, nhược điểm trong quản lý hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy của công an quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội hiện nay; Nêu ra các phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động phòng, chống tệ nạn ma túy của công an quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 97tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5813
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Minh Ngoc.pdf904.89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.