Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5812
Title: Quản lý xã hội về xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Bùi, Thị Minh,Châu
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Quản lí xã hội;Nông thôn mới;Phú Thọ
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về quản lý xã hội, nông thôn mới và quản lý xã hội về xây dựng nông thôn mới; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý xã hội về xây dựng NTM ở tỉnh Phú Thọ hiện nay; Đề xuất quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý xã hội về xây dựng NTM ở tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Description: 116tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5812
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bui minh chau.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.