Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/577
Title: Vai trò của Nhà nước trong quản lý xã hội: Thông tin chuyên đề số 2/2014
Keywords: Nhà nước;Vai trò;Quản lí xã hội
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Lý luận chung về Nhà nước và quyền lực nhà nước Phần II: Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển xã hội Phần III: Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
URI: http://hdl.handle.net/123456789/577
Appears in Collections:Thông tin chuyên đề

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thong tin CD so 2-2014.pdf3.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.