Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5769
Title: Hoạt động quảng bá kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam (Kênh QPVN)
Authors: Lê Thị Hạnh Lâm
Advisor: Đinh Thị Thúy, Hằng
Keywords: Truyền hình Quốc phòng;Quảng bá;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở tổng hợp một số lý luận về hoạt động quảng bá nói chung và hoạt động quảng bá một số cơ quan báo chí, kênh truyền hình tại Việt Nam nói riêng, tác giả sẽ nghiên cứu thực trạng về hoạt động quảng bá của Kênh QPVN; Từ đó đề xuất một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả của hoạt động quảng bá hiện tại và định hướng phát triển một số công cụ truyền thông mới cho hoạt động quảng bá Kênh QPVN.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5769
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV LÊ THỊ HẠNH LÂM.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.