Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5768
Title: Vai trò của người phát ngôn trong xử lý khủng hoảng truyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khảo sát từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017)
Authors: Đỗ Thị Bích Loan
Advisor: Nguyễn Ngọc, Oanh
Keywords: Người phát ngôn;Xử lí khủng hoảng;Truyền thông;Bộ Giáo dục và đào tạo
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận về khủng hoảng truyền thông, người phát ngôn xử lý khủng hoảng truyền thông; thực trạng vai trò của người phát ngôn xử lý khủng hoảng truyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá ưu, nhược điểm và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của người phát ngôn trong xử lý khủng hoảng truyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Description: 151tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5768
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV DO THI BICH LOAN.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.