Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5767
Title: Hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu của công ty cổ phần chứng khoán BIDV (khảo sát từ năm 2016 đến năm 2017)
Authors: Bùi Tuấn Anh
Advisor: Đỗ Anh Đức
Keywords: Truyền thông;Xây dựng thương hiệu;Chứng khoán BIDV
Issue Date: 2018
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về truyền thông,hoạt động truyền thông tác động tới xây dựng thương hiệu của công ty và các tiêu chí tạo lập nhằm xây dựng thương hiệu của công ty; Nghiên cứu, thu thập số liệu và phân tích số liệu để đánh giá một cách khách quan và hệ thống việc truyền thông của công ty để thấy thành công, hạn chế, đồng thời phát hiện những nguyên nhân của kết quả đối xứng với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp; Đề xuất một số giải pháp và những kiến nghị nhằm xây dựng thương hiệu của Công ty cổ phần chứng khoán BIDV.
Description: 133tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5767
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Bui Tuan Anh.pdf4.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.