Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/575
Title: Chuẩn hóa địa danh Việt Nam trong xuất bản bản đồ ở nước ta hiện nay
Authors: Kim, Quang Minh
Advisor: Phạm, Văn Thấu
Keywords: Chuẩn hóa;Địa danh;Việt Nam;Xuất bản;Bản đồ
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở những nghiên cứu cơ bản về địa danh học, địa danh bản đồ học, thực trạng sử dụng địa danh ở Việt Nam nói chung và địa danh trên bản đồ nói riêng, luận văn đề xuất hoàn thiện những quy định chung và quy trình chuẩn hóa địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và kinh tế - xã hội Việt Nam trên bản đồ và giải pháp khắc phục thực trạng hướng tới việc ra đời, công bố được DMĐD chuẩn.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/575
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xuất bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Kim Quang Minh.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.