Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5749
Title: Doanh nghiệp trong nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Advisor: Cao, Quang Xứng
Keywords: Doanh nghiệp;Nông nghiệp;Bắc Ninh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về doanh nghiệp trong nông nghiệp; tìm hiểu kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp ở một số địa phương có điều kiện tương đồng; Phân tích, đánh giá thực trạng doanh nghiệp trong nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ vừa qua; Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh trong những năm tới.
Description: 141tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5749
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen hong nhung.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.