Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5735
Title: Quan hệ chính trị Việt Nam - Singapore từ năm 2001 đến nay
Authors: Trần Việt Phương
Advisor: Nguyễn Tất Giáp
Keywords: Quan hệ chính trị;Việt Nam;Singapore
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ về chính trị giữa Việt Nam - Singapore; Những thành tựu đạt được, khó khăn hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển quan hệ chính trị Việt Nam - Singapore từ năm 2001 đến nay; đồng thời nêu ra triển vọng và khuyến nghị.
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5735
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan Van Tran Viet Phuong.pdf895.01 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.