Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5726
Title: Đổi mới hệ thống chính trị cấp xã ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Cúc
Advisor: . Lưu Văn, An
Keywords: Đổi mới;Hệ thống chính trị;Cấp xã;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích lý luận chung về HTCT và đổi mới HTCT cấp xã; Khảo sát thực trạng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của HTCT cấp xã ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Đề xuất một số quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục đổi mới HTCT cấp xã ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền XHCN.
Description: 118tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5726
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Cuc.pdf967.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.