Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/572
Title: Quan hệ công chúng trong các khu di tích lịch sử - văn hóa
Authors: Phan, Thị Thanh Huệ
Advisor: Hoàng, Anh
Keywords: Quan hệ công chúng;Di tích lịch sử;Văn hóa
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khảo sát hoạt động PR tại 03 khu di tích văn hóa xếp hạng quốc gia, luận văn tìm kiếm các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động quảng bá hình ảnh các khu di tích lịch sử - văn hóa tại nước ta hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/572
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS PHAN Thi THANH HUEpdf.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.