Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5705
Title: Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Authors: Lê, Thùy Dung
Advisor: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Hoạt động giám sát;Phản biện xã hội;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;Hà Nội
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5705
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le thuy dung.pdf836.1 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.