Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5703
Title: Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với việc xây dựng đô thị văn minh hiện nay
Authors: Chu, Minh
Advisor: Vũ, Thị Loan
Keywords: Hội Liên hiệp phụ nữ;Quảng Ninh;Xây dựng đô thị
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về Hội phụ nữ với việc xây dựng đô thị văn minh; Đánh giá thực trạng tham gia xây dựng đô thị văn minh của Hội Phụ nữ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện nay; Đề xuất định hướng, quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của Hội liên hiệp phụ nữ trong xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng trong giai đoạn tới.
Description: 95tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5703
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHU MINH.pdf892.46 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.