Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5702
Title: Văn hóa chính trị Mỹ hiện nay
Authors: Cao, Thị Phương Thúy
Advisor: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Văn hóa;Chính trị;Mĩ
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của văn hóa chính trị Mỹ; Làm rõ đặc trưng cơ bản văn hóa chính trị Mỹ đương đại; Đưa ra một số nhận xét, đánh giá về văn hóa chính trị Mỹ.
Description: 95tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5702
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao phuong thuy.pdf686.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.