Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5665
Title: Đổi mới phương thức đào tạo biên tập viên báo chí ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ, Thùy Dương
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Hoàng, Anh
Keywords: Đổi mới;Biên tập;Báo chí;Việt Nam
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung:Tiến hành tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài; Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến PTĐT BTV báo chí; Khảo sát thực trạng PTĐT BTV báo chí tại các cơ sở đào tạo báo chí ở Việt Nam, rút ra những thành công, hạn chế và những vấn đề đặt ra; Thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của BTV báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí; sinh viên báo chí; GV giảng dạy báo chí về chất lượng, hiệu quả của PTĐT BTV báo chí; và những yêu cầu đặt ra đối với BTV báo chí trong bối cảnh hiện nay; Đề xuất giải pháp đổi mới PTĐT BTV báo chí ở Việt Nam dựa trên các yếu tố đảm bảo chất lượng trong quy trình đào tạo của nhà trường.
Description: 375tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5665
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vu thuy duong.pdf4.1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.