Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5652
Title: Giáo dục ý thức về phòng, chống "diễn biến hòa bình" cho công chúng báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Thị Thanh, Tâm
Keywords: Báo mạng điện tử;Diễn biến hoà bình;Giáo dục;Phòng chống
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục ý thức về phòng, chống "diễn biến hòa bình" cho công chúng báo mạng điện tử.Thực trạng giáo dục ý thức về phòng, chống "diễn biến hòa bình" cho công chúng báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra những mâu thuẫn cần giải quyết. Một số phương hướng, giải pháp tăng cường giáo dục ý thức về phòng, chống "diễn biến hòa bình" cho công chúng báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay.
Description: 167 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5652
Appears in Collections:Sách phục vụ Nghị quyết 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo dục ý thức phòng chống DBHB.pdf5.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.