Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5647
Title: Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Keywords: Chủ nghĩa Mác-Lênin;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đấu tranh;Xuyên tạc
Issue Date: 2017
Publisher: Chính trị Quốc gia Sự thật
Abstract: Tuyển chọn các bài viết từ hội thảo "Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh" phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về những thành tựu mà Đảng, và nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong những qua ... đề xuất những giải pháp đấu tranh những quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh...
Description: 554 tr
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5647
Appears in Collections:Sách phục vụ Nghị quyết 35Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.