Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5644
Title: Hoạt động ngoại giao nhân dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay
Authors: Đàm Thị, Huệ
Advisor: Nguyễn Thị Thương, Huyền
Keywords: Ngoại giao nhân dân;Bảo vệ chủ quyền biển, đảo;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ cơ sở lí luận, thực trạng và đề xuất một số giải pháp để tăng cường hoạt động ngoại giao nhân dân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam hiện nay
Description: 152tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5644
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.