Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5643
Title: Xây dựng hình ảnh cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp truyền thông tại Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Thu, Huyền
Advisor: Đỗ Thị Hải, Đăng
Keywords: Lãnh đạo;Doanh nghiệp
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5643
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
326. Xây dựng hình ảnh cá nhân của lãnh đạo.pdf6.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.