Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5642
Title: Quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương hiện nay
Authors: Mạc Thị, Yến
Advisor: Bùi Thị, Nguyệt
Keywords: Quản lí xã hội;Giảm nghèo;Hải Dương
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở lý luận về quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo, đánh giá thực trạng quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo ở huyện Nam Sách hiện nay, đề tài đưa ra phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý xã hội đối với công tác giảm nghèo ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương giai đoạn tới.
Description: 92tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5642
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316. Quản lý xã hội đối với công tác xóa đói giảm nghèo.pdf10.46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.