Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5641
Title: Thông tin đối ngoại trong đấu tranh chống "Diễn biến Hòa Bình" ở Việt Nam hiện nay
Authors: Tô Linh, Hương
Advisor: Phạm Minh, Sơn
Keywords: Thông tin đối ngoại;Diễn biến hòa bình;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm rõ thực trạng TTĐN trong đấu tranh chống DBHB hiện nay; Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động TTĐN trong đấu tranh chống DBHB hiện nay.
Description: 92tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5641
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.