Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5634
Title: Quản lý xã hội đối với báo mạng điện tử ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Huyền, Thương
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc, Hoa
Keywords: Quản lí xã hội;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở tìm hiểu cơ chế tác động của báo mạng điện tử đối với công tác quản lý xã hội ở Việt Nam và tìm hiểu thực trạng các hoạt động của công tác quản lý xã hội đối với báo mạng điện tử ở nước ta. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.
Description: 70tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5634
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204. Quản lý xã hội đối với báo mạng điện tử.pdf7.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.