Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5633
Title: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở huyện Tân Lạc - Hòa Bình từ nay đến năm 2010
Authors: Bùi Văn, Tình
Advisor: Nguyễn, Tuyến
Keywords: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa;Nông nghiệp nông thôn;Hòa Bình
Issue Date: 1999
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung; Chương 2: Tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ở Huyện Tân Lạc; Chương 3: Đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Tân Lạc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ nay đến năm 2010
Description: 46tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5633
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.