Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5632
Title: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An
Authors: Đào Anh, Quân
Advisor: Vũ Văn, Yên
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế;Nông nghiệp nông thôn;Công nghiệp hóa, hiện đại hóa;Nghệ An
Issue Date: 1999
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở khai thác những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đề tài làm rõ thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An. Từ đó nêu ra những phương hướng cơ bản và những giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của một huyện có nhiều đặc thù.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5632
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viênItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.