Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5631
Title: Tăng cường kiến thức tin học và ngoại ngữ của sinh viên trong bối cảnh nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Văn, Chiến
Advisor: Lê Tiêu, La
Keywords: Kiến thức;Tin học;Ngoại ngữ;Kinh tế tri thức
Issue Date: 2004
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài nhằm nhận dạng thực trạng việc tăng cường kiến thức tin học và ngoại ngữ của sinh viên và tìm ra các giải pháp tác động để nâng cao hiệu quả tăng cường kiến thức tin học và ngoại ngữ của sinh viên trong bối cảnh từng bước đi vào nền kinh tế tri thức hiện nay.
Description: 99tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5631
Appears in Collections:Đề tài khoa học sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175. Tăng cường kiến thức tin học và ngoại ngữ của sinh viên.pdf12.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.